Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 535
Dabar naršo: 10
Vežimas Europos Sąjungoje

Vienkartinės paslaugos
Reguliarios ir specialios reguliarios paslaugos
Keleivių vežimas savo sąskaita

    

     Keleivių vežimą Europos Sąjungos teritorijoje reglamentuojantys teisės aktai:

     – 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88);

     – 2014 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 361/2014, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurių reikia keleiviams vežti tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarptautiniais maršrutais, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2121/98 (OL 2014 L 107, p. 39).

Vienkartinės paslaugos

     Teikiant vienkartines paslaugas Europos Sąjungos teritorijoje leidimo nereikia, tačiau naudojami Europos Parlamento ir Tarybos reglamente  (EB) Nr. 1073/2009 numatyti kelionės lapai, kuriuos vežėjai gali įsigyti Inspekcijos regionų departamentų Paslaugų administravimo skyriuose.

       Reguliarios ir specialios reguliarios paslaugos

     Siekiant teikti reguliarias ir specialias reguliarias paslaugas, dėl kurių vežėjas su vežimo organizatoriumi nėra sudaręs vežimo sutarties, reikia gauti leidimą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/2009 nustatyta tvarka.

     Paraiška gauti leidimą pateikiama vienos iš maršruto galinių stotelių kompetentingai įstaigai. Lietuvoje paraiška teikiama Inspekcijos Kelių transporto veiklos reguliavimo skyriui.

     Teikti specialias reguliarias paslaugas, kai vežėjas sudaręs vežimo sutartį su vežimo organizatoriumi, leidimo nereikia.

    
                                                                                 Keleivių vežimas savo sąskaita

     Fiziniai ir juridiniai asmenys, vežantys keleivius savo sąskaita tarptautinio susisiekimo maršrutais, privalo įgyti sertifikatą, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 nuostatas. Sertifikatai išduodami Inspekcijos regionų departamentų Paslaugų administravimo skyriuose.

      Administracinių paslaugų teikimo aprašymai

Informacija atnaujinta 2016-06-16 13:31:16