Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 945
Dabar naršo: 23
Vairuotojų liudijimai

VAIRUOTOJO LIUDIJIMO IŠDAVIMAS

     Įgyvendinant 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių nuostatas, vežėjai, turintys teisę verstis tarptautiniu krovinių gabenimu ir įdarbinę vairuotojus, kurie nėra  nei Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, nei ilgalaikiai gyventojai, privalo gauti nustatytos formos vairuotojo liudijimus.

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

    Vežėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo prašymą išduoti vairuotojo liudijimą gali teikti:

  • tiesiogiai atvykęs į Inspekciją;
  • elektroniniu būdu (elektroniniu paštu teikdamas prašymą ir reikalingus dokumentus, pasirašytus teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu ar identifikavus save per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą);
  • Inspekcijos interneto svetainėje (jeigu vežėjo vadovas yra pateikęs Inspekcijai pranešimą apie įgaliojimą gauti elektronines paslaugas).

 

Vadovaukitės sistemos naudotojo vadovu

    Vežėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pageidaujantis gauti vairuotojo liudijimą įmonėje įdarbintam vairuotojui, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pilietis pateikia Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę, užsienio valstybės pilietis pateikia užsienio valstybės piliečio pasą ar jį atitinkantį dokumentą, skirtą vykti į užsienio valstybę bei pripažintą Lietuvos Respublikoje (toliau – kelionės dokumentas), o asmuo be pilietybės – kelionės dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikoje išduotą Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę; taip pat gali būti pateiktas Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotas vairuotojo pažymėjimas), kad būtų galima identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį, ir:

  1. užpildytą nustatytos formos prašymą;
  2. vežėjo vadovo įgaliojimą (jei prašymą pateikia vežėjo vadovo įgaliotas asmuo);
  3. vairuotojo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą (užsienio valstybės pilietis – kelionės dokumentą, o asmuo be pilietybės – kelionės dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikoje išduotą Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę) arba jo kopiją, patvirtintą vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu*;
  4. Lietuvoje galiojantį vairuotojo pažymėjimą arba jo kopiją, patvirtintą vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu*, kai vairuotojas turi ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą;
  5. Lietuvos Respublikoje išduotą pažymėjimą, patvirtinantį vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinio profesinio mokymo kvalifikaciją kroviniams vežti, arba jo kopiją, patvirtintą vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu*, jei duomenys apie šį vairuotojui išduotą pažymėjimą nėra pateikti VĮ „Regitra“; jei vairuotojas yra įgijęs profesinę kvalifikaciją vežti krovinius ne Lietuvos Respublikoje, tuomet turi būti pateiktas 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičiančios Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 76/914/EEB, (OL 2003 L 226, p. 4) nuostatas atitinkantis dokumentas (kvalifikacinė vairuotojo kortelė arba vairuotojo pažymėjimas su įrašytu Europos Sąjungos kodu (95) ir data, iki kurios galioja kvalifikacija) arba šio dokumento kopija, patvirtinta vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu*.

      * kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose.

     Keičiant vairuotojo liudijimą (jam baigus galioti, pasikeitus vairuotojo ir (ar) vežėjo duomenims, praradus ar sugadinus jį) kartu su prašymu sutikrinti pateikiami pasikeitę dokumentai.

     Prašymą išduoti vairuotojo liudijiimą teikiant Inspekcijos interneto svetainėje, duomenys iš dokumentų įrašomi atitinkamuose elektroninių prašymų langeliuose, o prašymą teikiant elektroniniu būdu, elektroniniu paštu siunčiamas užpildytas prašymas, pasirašytas teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu. Taip pat pridedami kitų dokumentų (tuo atveju, kai pareiškėjas privalo juos pateikti) skaitmeninių vaizdų rinkmenos.

     Pridedamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos turi būti išsaugotos „jpg“ arba „pdf“ formatu.

     Bendras elektroniniu paštu siunčiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenų dydis neturi būti didesnis kaip 10 Mb.

 

TERMINAI

     Vairuotojo liudijimo išdavimo terminas yra 7 darbo dienos nuo prašymo įregistravimo Inspekcijoje dienos.   

     Vairuotojo liudijimas išduodamas laikotarpiui, neviršijančiam vairuotojo turimos profesinės kvalifikacijos galiojimo laikotarpio. Vairuotojo liudijimas išduodamas ne ilgiau kaip penkeriems metams.

     Kai vairuotojo liudijimas pripažįstamas negaliojančiu (panaikinus vairuotojui leidimą dirbti, vežėjui su vairuotoju nutraukus darbo santykius, panaikinus vairuotojui teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, nutraukus vežėjui veiklą, panaikinus vairuotojo liudijimo galiojimą, vežėjui panaikinama licencija (leidimas) verstis krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais ar vairuotojui nebeturint galiojančio dokumento, patvirtinančio jo pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinio profesinio mokymo kvalifikaciją kroviniams vežti), šis liudijimas per 10 kalendorinių dienų turi būti grąžinamas Inspekcijai.

VAIRUOTOJO LIUDIJIMO ATSIĖMIMAS

     Vairuotojo liudijimą  vežėjas gali atsiimti asmeniškai arba juos gali atsiimti vežėjo įgaliotas asmuo.

     Vairuotojo liudijimas, pareiškėjui pageidaujant, gali būti siunčiama paštu, jei yra grąžintas keičiamas vairuotojo liudijimas.

     Atsiimant vairuotojo liudijimą turi būti grąžintas turimas vairuotojo liudijimas, kai keičiamas vairuotojo liudijimas jo sugadinimo atveju ar pasikeitus vairuotojo duomenims (jei nebuvo Inspekcijai grąžintas anksčiau).

VALSTYBĖS RINKLIAVA

    

     Už vairuotojo liudijimo išdavimą nustatyta 15 Eur dydžio valstybės rinkliava.

     Mokėjimo pavedime arba kvite nurodomi šie rekvizitai:

     Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

     Įmonės kodas – 188659752.

     Sąskaitos Nr.:

     - LT24 7300 0101 1239 4300 (banko pavadinimas – „Swedbank“, AB; banko kodas – 73000);

     - LT12 2140 0300 0268 0220 (banko pavadinimas – Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius; banko kodas – 21400);

     -  LT74 4010 0510 0132 4763 (banko pavadinimas – AB DNB bankas; banko kodas – 40100);

     -  LT05 7044 0600 0788 7175 (banko pavadinimas – AB SEB bankas; banko kodas – 70440);

     -  LT32 7180 0000 0014 1038 (banko pavadinimas – akcinė bendrovė Šiaulių bankas; banko kodas – 71800);

     -  LT74 7400 0000 0872 3870 (banko pavadinimas – Danske Bank A/S Lietuvos filialas; banko kodas – 74000);

     -  LT42 7230 0000 0012 0025 (banko pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas; banko kodas – 72300);

     -  LT78 7290 0000 0013 0151 (banko pavadinimas  – AB „Citadele“ bankas; banko kodas – 72900).

        Įmokos kodas – 5746.

        Įmokos kodas įrašomas laukelyje „mokėjimo paskirtis“ arba „įmokos kodas (gavėjo nuoroda)“.

KONTAKTINIAI DUOMENYS

     Prašymus išduoti vairuotojų liudijimus  priima Inspekcijos skyriai:

      Administracinių paslaugų departamento Vilniaus paslaugų administravimo skyrius – Vilnius, Švitrigailos g. 42, tel. 8 688 50 557, el. paštas vilnius.vkti@vkti.gov.lt;
     Administracinių paslaugų departamento Kauno paslaugų administravimo skyrius – Kaunas, M. K. Čiurlionio g. 23, tel. 8 688 52 547, el. paštas kaunas.vkti@vkti.gov.lt;
     Administracinių paslaugų departamento Klaipėdos paslaugų administravimo skyrius – Klaipėda, Pilies g. 12, tel. 8 688 89 762, el.paštas klaipeda.vkti@vkti.gov.lt;
     Administracinių paslaugų departamento Panevėžio paslaugų administravimo skyrius (Panevėžyje) – Panevėžys, J. Biliūno g. 3, tel. 8 688 50 881, el. paštas panevezys.vkti@vkti.gov.lt;
     Administracinių paslaugų departamento Panevėžio paslaugų administravimo skyrius (Šiauliuose) – Šiauliai, Aerouosto g. 9, tel. 8 688 50 881, el. paštas siauliai.vkti@vkti.gov.lt.

     Vairuotojo liudijimai  išduodami tame Inspekcijos skyriuje, kurį pareiškėjas prašyme išduoti vairuotojo liudijimą nurodė kaip dokumento atsiėmimo vietą.

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

     Vairuotojų liudijimai išduodami vadovaujantis Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-292 (nauja teisės akto redakcija patvirtinta 2017-06-06 įsakymu Nr. 2BE-95).

KITA INFORMACIJA

     Administracinių paslaugų, susijusių su vairuotojo liudijimo išdavimu ar pakeitimu, aprašymai skelbiami skyriuje „Paslaugos“ / „Viešosios ir administracinės paslaugos“ / „Administracinės paslaugos“.

Informacija atnaujinta 2017-06-09 11:44:20