Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 227
Dabar naršo: 16
Administracinė informacija

Vizija, misija ir vertybės

Nuostatai

Planavimo dokumentai

Veiklos ataskaitos

Darbo užmokestis 

Paskatinimai ir apdovanojimai

Viešieji pirkimai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Investicijų projektų sąrašas

Vadovų darbotvarkės

Ūkio subjektų priežiūra

Tarnybiniai  automobiliai

Inspekcijos metraštis

Įvaizdžio vadovas

Reorganizavimo sąlygos

Inspekcijos nuostatų projektas

     Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija), įkurta 1993 m. gegužės 31 d., yra biudžetinė įstaiga, dirbanti kaip savarankiška valstybinė institucija, tiesiogiai pavaldi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai. Jos struktūriniai padaliniai yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje ir Utenoje. Vykdydama įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklą, laikymosi priežiūrą, Inspekcija siekia užtikrinti vienodas ir palankias kelių transporto verslo sąlygas, gerinti kelių transporto saugą ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

     Inspekcija licencijuoja krovinių vežimo vidaus ir tarptautiniais maršrutais bei keleivių vežimo tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais verslą, išduoda Bendrijos leidimus krovinių vežėjams ir Bendrijos licencijas keleivių vežėjams, nustato, keičia ir panaikina tolimojo ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus, kontroliuoja autobusų stočių veiklą. Teisės aktų nustatyta tvarka Inspekcija kelių transporto vežėjams atlygina dėl keleivių važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų negautas pajamas, kontroliuoja kelių transporto lengvatų teikimo keleiviams tvarką.

     Tarptautinių susitarimų pagrindu (ir pagal nustatytas kvotas) Inspekcija organizuoja dvišalių ir Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalių leidimų sistemos įgyvendinimą, išduoda leidimus ir kitus dokumentus kelių transporto priemonėms vežti keleivius ir krovinius į kitas valstybes arba per jų teritorijas, taip pat leidimus važiuoti didžiagabaritėms ir (ar) sunkiasvorėms krovininio transporto priemonėms Lietuvos teritorijoje.

     Inspekcija formuoja privalomosios techninės apžiūros organizavimo principus, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant saugaus eismo ir kelių transporto techninės politikos programas. Inspekcijos specialistai vertina transporto priemones ir jų sudėtines dalis ir išduoda tipo patvirtinimo sertifikatus, suteikia techninių tarnybų, techninės apžiūros įmonių bei ekspertizės įmonių veiklos leidimus, taip pat išduoda ATP sertifikatus greitai gendančius produktus vežančioms transporto priemonėms ir ADR sertifikatus pavojingus krovinius vežančioms transporto priemonėms.

     Siekiant užtikrinti asmenų, vykdančių tam tikras su kelių transportu susijusias funkcijas, tinkamą kvalifikaciją ir aukštą parengimo lygį, Inspekcijoje egzaminuojami asmenys, vadovaujantys licencijuojamai kelių transporto veiklai, kelių transporto vairuotojai, vežantys pavojingus krovinius, pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistai, mokytojai, mokantys asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, techninės apžiūros kontrolieriai.

     Egzaminus išlaikiusiems asmenims išduodami atitinkami pažymėjimai. Asmenims, baigusiems specialius kursus, išduodami liudijimai, suteikiantys teisę dirbti vairavimo mokyklose vairuotojų mokytojais ir (arba) vairavimo instruktoriais. Inspekcija taip pat suteikia teisę vykdyti motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį ir papildomą mokymą, išduoda mokymo įstaigoms leidimus, suteikiančius teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu.

     Svarbi Inspekcijos veiklos sritis yra kelių transporto kontrolė. Inspekcijos pareigūnai kontroliuoja keleivių ir krovinių vežėjų, techninės apžiūros įmonių, vairavimo mokyklų, mokymo įstaigų, mokančių asmenis vežti pavojingus krovinius, veiklą, vairuotojų papildomo mokymo įstaigų, kuriose organizuojamas ir vykdomas motorinių transporto priemonių vairuotojų, nuolat pažeidžiančių Kelių eismo taisyklių reikalavimus ir už tai nubaustų administracine tvarka, įskaitant teisės vairuoti atėmimą, mokymas, analizuoja nustatytus pažeidimus ir imasi pažeidimų prevencijos priemonių. Įmonėse, keliuose, pasienio kontrolės punktuose tikrinama, kaip vairuotojai laikosi vairavimo ir poilsio režimo, kontroliuojamos pavojingus krovinius vežančios transporto priemonės, taip pat didžiagabaritės ir sunkiasvorės transporto priemonės.

     Inspekcija yra atsakinga už skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemos įdiegimą Lietuvoje, šios sistemos veikimą bei priežiūrą ir skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimą.

     Siekdama kokybiškai ir operatyviai vykdyti pavestas funkcijas, Inspekcija naudojasi naujausiomis ir moderniausiomis technologijomis ir telekomunikacijomis. Inspekcijoje veikia dvi informacinės sistemos, kuriomis Inspekcijos specialistai juridinę galią turinčius dokumentus klientams gali išduoti bet kuriame regiono departamente, o kelyje ar įmonėje vykdydami kelių transporto priemonių kontrolę – naudotis turimais duomenimis apie vežėjo veiklą.

     Centralizuotos duomenų bazės principu veikianti informacinė sistema „Skaitis“ ir naudojama kelių transporto veiklos informacinė sistema „Keltra“, duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų, Juridinių asmenų, Adresų, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų, Lietuvoje registruotų kelių transporto priemonių registrų, Valstybinės mokesčių inspekcijos (duomenis apie sumokėtą valstybės rinkliavą ir baudas) ir techninės apžiūros įmonių informacinės sistemos TAIS gaunančios automatiškai, leidžia iš asmenų, prašančių išduoti juridinę galią turinčius dokumentus, nereikalauti pateikti mokėjimo dokumento, įmonės registracijos liudijimo, vairuotojo pažymėjimo, transporto priemonių registracijos liudijimo ar transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros rezultatus įrodančio dokumento ir paslaugą suteikti bet kuriame Inspekcijos struktūriniame padalinyje. Galimybė informacine sistema „Skaitis“ gauti duomenis iš Europos Sąjungoje veikiančios duomenų apie išduotų skaitmeninio tachografo kortelių būklę sistemos „Tachonet“ leidžia vairuotojui neišduoti kelių vienu metu galiojančių kortelių, o kontrolės pareigūnams – patikrinti bet kokią skaitmeninę tachografo kortelę ir identifikuoti jos savininką. Skaitmeninio tachografo kortelę pageidaujantys gauti juridiniai asmenys gali naudotis dvipusės sąveikos elektronine paslauga (prašymą pateikti internetu, o pranešimą apie prašymo įvykdymą ar jo atmetimą gauti elektroniniu paštu) ir į Inspekciją atvykti tik vieną kartą – atsiimti kortelės.

     Vykdydama jai pavestas funkcijas, Inspekcija dalyvauja rengiant įstatymų projektus, pagal savo kompetenciją rengia taisykles, instrukcijas ir kitus teisės aktus, dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Sąjungos Komisijos darbo grupių, tarptautinių organizacijų veikloje, bendradarbiauja su Lietuvos ir kitų šalių kelių transporto kompetentingomis institucijomis bei įstaigomis, keičiasi su jomis informacija apie kelių transporto reguliavimą ir kontrolę. Inspekcijos specialistai teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją apie krovininio ir keleivinio kelių transporto reikalavimus Lietuvoje.

Informacija atnaujinta 2017-07-12 13:57:41