Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 109
Dabar naršo: 13
Veiklos sritys

KONTROLĖ

     Kelių transporto priemonių kontrolė 

     Inspekcijos pareigūnai kontroliuoja:

    ● autobusus, vežančias keleivius tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais;
    ● lengvuosius automobilius, vežančius keleivius už atlygį;
    ● krovinines transporto priemones, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą, didesnė kaip 3,5 t.
 
     Tikrinami:

     ● pagrindiniai dokumentai (vairuotojo, transporto priemonės);
     ● licencijos kopija, jei vežama už atlygį;
     ● vairuotojų profesinė kvalifikacija („95 kodas“), jei vežama už atlygį;
     ● vairuotojų vairavimo ir poilsio režimas;
     ● transporto priemonių techninė būklė;
     ● kelių  naudotojo mokesčio sumokėjimas (vinjetė).

     Keleivinių transporto priemonių papildomai tikrinami:

     ● leidimai vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais; 
     ● keleivių vežimo dokumentai;
     ● transporto lengvatų keleiviams taikymas.

     Krovininių transporto priemonių papildomai tikrinami:

      ● vairuotojų (ne ES piliečių) liudijimai;
      ● kelionės leidimai;
      ● krovinių vežimo dokumentai;
      ● pavojingųjų krovinių vežimo reikalavimų laikymasis;
      ● transporto priemonių ETMK rezoliucijos atitikties sertifikatai;
      ● leidimai važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis;
      ● transporto priemonių, vežančių greitai gendančius krovinius, ATP sertifikatai.

     Ūkio subjektų kontrolė

     Inspekcijos pareigūnai kontroliuoja šiuos ūkio subjektus:

     ● vežančius keleivius ir (ar) krovinius;
     ● vežančius, pakraunančius ir (ar) iškraunančius, laikinai sandėliuojančius pavojinguosius krovinius;
     ● vežančius keleivius reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais;
     ● vykdančius transporto priemonių vairuotojų mokymą (vairavimo mokyklas);
     ● vykdančius papildomą vairuotojų mokymą;
     ● mokančius asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais;
    ● atliekančius specialių transporto priemonių bandymą ir (ar) tikrinimą pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų         tarptautinio   gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP);
     ● atliekančius skaitmeninių tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą;
     ● atliekančius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą;
     ● atliekančius  motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę ekspertizę;
 teikiančius transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas;
     ● autobusų stotis.

     Ūkio subjektuose tikrinama:

     ● licencijavimo, finansiniai, keleivių ar krovinių vežimo, pavojingųjų krovinių vežimo dokumentai;
     ● atsakingų asmenų (transporto vadybininkų) kompetencija, reputacija;
     ● vežėjų finansinis pajėgumas; 
     ● vairavimo ir poilsio režimo apskaita;
     ● dirbančių vairuotojų (ne ES piliečių) liudijimai;
     ● vairuotojų profesinė kvalifikacija („95 kodas“), jei vežama už atlygį;
     ● pavojingųjų krovinių vežimo metinės ataskaitos;
     ● ar paskirtas pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistas;
     ● ar nustatyta vairuotojų tikrinimo dėl neblaivumo tvarka;
     ● negautų pajamų apie parduotus su nuolaida važiavimo bilietus ataskaitos;
     ● ar nustatytos nepriekaištingo ir paslaugaus elgesio su keleiviais  normos;
     ● veikla, susijusi su vairavimo, pavojingųjų krovinių vežimo ir papildomu vairuotojų mokymu;
     ● ar privalomosios techninės apžiūros įmonės atitinka nustatytus reikalavimus;
     ● ar privalomosios techninės apžiūros įmonėse veikia vidaus kokybės kontrolės sistema;
     ● ar organizuotas ir atliekamas techninės apžiūros kontrolierių vertinimas;
     ● ar techninės ekspertizės atliekamos laikantis nustatytų reikalavimų;
     ● ar techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų užsakymo paraiškos ir priėmimo–perdavimo aktai tvarkomi ir saugomi laikantis nustatytų reikalavimų;
     ● ar autobusų stotis atitinka jai keliamus reikalavimus.

LICENCIJAVIMAS

     Inspekcijoje išduodami dokumentai, suteikiantys teisę verstis su kelių transportu susijusia veikla:

   ● licencijos verstis keleivių ir krovinių vidaus vežimais (išskyrus licencijas verstis keleivių vežimais vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi);
     ● Bendrijos licencijos verstis keleivių tarptautiniais vežimais ir Bendrijos leidimai verstis krovinių tarptautiniais vežimais;
     ● Europos Sąjungos reglamentuose nustatyti liudijimai vežti keleivius tarptautinio susisiekimo maršrutais savo sąskaita;
     ● pažymėjimai, patvirtinantys sąlygų atitikimą rengti tam tikrų kelių transporto priemonių kategorijų vairuotojus;
     ● leidimai mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių transportu;
     ● leidimai, suteikiantys teisę įmonėms atlikti  kelių transporto priemonių valstybinę techninę apžiūrą;
     ● leidimai, suteikiantys teisę įmonėms atlikti kelių transporto priemonių techninę ekspertizę;
     ● leidimai bandymų stotims ir tikrinimo įmonėms bandyti bei tikrinti transporto priemones, naudojamas greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais;
     ● leidimai, suteikiantys teisę įmonėms atlikti  tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą;
     ● leidimai, suteikiantys teisę įmonėms vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) jų sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus.

KELEIVIŲ IR KROVINIŲ VEŽIMAS

     Keleivių ir krovinių vežimo organizavimas – Inspekcijos veikla autobusų maršrutų tinklo formavimo, kelionės dokumentų išdavimo ir vežėjų negautų pajamų dėl keleiviams suteiktų transporto lengvatų  atlyginimo srityse:

    ● organizuoja keleivių vežimą tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, nustato ir tvarko šiuos maršrutus, konkurso būdu parenka vežėjus, sudaro sutartis, išduoda jiems leidimus;
     ● nagrinėja vežėjų paraiškas vežti keleivius tarptautinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, išduoda šiai veiklai pagal Europos Sąjungos ir tarptautines sutartis reikalingus leidimus;
     ● išduoda tarptautiniams nereguliariems keleivių vežimams reikalingus kelionės lapus ir leidimus;
    ● nagrinėja užsienio valstybių vežėjų paraiškas gauti leidimus tarptautiniams nereguliariems keleivių vežimams  ir juos išduoda užsienio vežėjams;
     ● išduoda leidimus vežti krovinius tarptautiniais maršrutais ir vairuotojų liudijimus vežėjų įdarbintiems vairuotojams, ne Europos Sąjungos piliečiams;
     ● išduoda leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis ir transporto priemonėmis; 
     ● atlygina vežėjų negautas pajamas dėl keleiviams suteiktų važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų.

SKAITMENINIAI TACHOGRAFAI

     Inspekcija yra atsakinga už skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemos funkcionavimą ir priežiūrą bei skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimą.

     Skaitmeninis tachografas su į jį įmontuotu atitinkamu informaciją saugančiu elektroniniu įtaisu bei vairuotojo asmens kortele – naujos kartos įranga vairuotojų darbo ir poilsio režimui kontroliuoti. Inspekcijoje išduodamos 4 rūšių skaitmeninių tachografų kortelės:

     ● Vairuotojo kortelė – tachografo kortelė, kurią vairuotojui išduoda valstybių narių institucijos. Vairuotojo kortelė identifikuoja vairuotoją ir yra skirta duomenims apie vairuotojo veiklą laikyti. Vairuotojo kortelės atminties įrenginyje įrašomi duomenys: vairuotojo asmens ir  naudojamų transporto priemonių identifikavimo duomenys, kortelės įdėjimo ir išėmimo laikas, vairuotojo veiklos rūšis, nuvažiuotas atstumas, gedimai ir nukrypimai nuo normos, patikrinimo data bei duomenys ir kt.

     Vairuotojo kortelė yra asmeninė, jos administracinio galiojimo trukmė – 5 metai. Vairuotojas gali turėti tik vieną galiojančią kortelę, o valstybių narių išduotas vairuotojų korteles pripažįsta kitos valstybės narės.

     ● Dirbtuvės kortelė – tachografo kortelė, kurią valstybių narių institucijos išduoda tos valstybės patvirtintam skaitmeninių tachografų gamintojui, montuotojui, transporto priemonės gamintojui ar patvirtintoms dirbtuvėms. Dirbtuvės kortelė identifikuoja jos turėtoją ir leidžia aktyvuoti tachografą, sujungti jį su judesio jutikliu, tikrinti, kalibruoti ir (arba) perkelti duomenis iš tachografo atminties, atnaujinti ar nustatyti parametrus (odometro rodmenis, padangų parametrus ir kt.). Jos administracinio galiojimo trukmė – 1 metai.

     ● Kontrolės kortelė – tachografo kortelė, kurią valstybių narių institucijos išduoda kompetentingoms kontrolės institucijoms. Kontrolės kortelė identifikuoja kontrolės instituciją bei leidžia skaityti, spausdinti ir (arba) perkelti skaitmeninio tachografo arba vairuotojo kortelės atmintyje esančius duomenis. Jos administracinio galiojimo trukmė – 5 metai.

    ● Įmonės kortelė – tachografo kortelė, kurią valstybių narių institucijos išduoda įmonėms, kurios naudoja transporto priemones su sumontuotais skaitmeniniais tachografais. Įmonė gali turėti daugiau nei vieną įmonės kortelę. Įmonės kortelė leidžia tos įmonės užrakintame tachografe laikomus duomenis rodyti ekrane, juos perkelti ir spausdinti. Jos administracinio galiojimo trukmė – 5 metai.

EGZAMINAVIMAS

     Siekiant užtikrinti asmenų, vykdančių tam tikras su kelių transportu susijusias funkcijas, tinkamą kvalifikaciją ir aukštą parengimo lygį,  Inspekcijoje egzaminuojami:

     ● asmenys, vadovaujantys licencijuojamai kelių transporto veiklai;
     ● kelių transporto vairuotojai, vežantys pavojingus krovinius;
     ● pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistai;
     ● mokytojai, mokantys asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu;
     ● techninės apžiūros kontrolieriai.

     Egzaminus išlaikiusiems asmenims išduodami atitinkami pažymėjimai. Asmenims, baigusiems specialius kursus, išduodami liudijimai, suteikiantys teisę dirbti vairavimo mokyklose vairuotojų mokytojais ir (arba) vairavimo instruktoriais. 

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

     Svarbiausia Inspekcijos techninės priežiūros veikla yra atitikties įvertinimas bei techninės apžiūros sistemos koordinavimas. Atitikties įvertinimo tvarka reglamentuoja kelių transporto priemonių bei sudėtinių dalių pateikimą į Lietuvos rinką – šalyje pirmą kartą gali būti registruojamos tik tos transporto priemonės, kurios atitinka Europos Sąjungoje nustatytus reikalavimus. Vėliau techninė priežiūra užtikrinama per techninės apžiūros sistemą.

     Inspekcijos specialistai:

     ● rengia techninius reikalavimus kelių transporto priemonėms ir jų sudėtinėms dalims;
     ● atlieka kelių transporto priemonių ir kelių transporto priemonių sudėtinių dalių atitikties įvertinimą bei išduoda transporto priemonių ir (ar) jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sertifikatus;
    ● išduoda, atnaujina ir pratęsia ATP sertifikatus specialioms transporto priemonėms, naudojamoms greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais;
     ● išduoda ir pratęsia ADR sertifikatus specialioms transporto priemonėms, naudojamoms vežti tam tikrus pavojingus krovinius;
     ● išduoda pažymas, apie kelių transporto priemonės tipo atitikties įvertinimą, suteikiant jai atskirą leidimo eksploatuoti numerį;
    ● suteikia kelių transporto priemonės pasaulinį gamintojo identifikavimo kodą WMI ir kelių transporto priemonių sudėtinių dalių gamintojo identifikavimo kodą WPMI šalies gamintojams;
     ● analizuoja ir tikrina derina kelių transporto priemonių nevienetinio perdirbimo ar smulkiaserijinės gamybos įmonės standartus.

BENDRADARBIAVIMAS

     Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybės institucijomis ir įstaigomis, organizacijomis ir įmonėmis. Bendradarbiavimas rengiant teisės aktus, organizuojant bendrus patikrinimus pasienio kontrolės punktuose su Lenkijos kelių transporto inspekcijos bei Latvijos policijos pareigūnais, keliuose ir įmonėse su Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnais, miškų urėdijų darbuotojais, skatinant antikorupcinio sąmoningumo didinimą ir švietimą su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, keičiantis duomenimis, sprendžiant iškilusias problemas, svarstant perspektyvas ir semiantis patirties leidžia pasiekti gerų rezultatų kelių transporto veiklos tobulinimo srityje.

     Atstovaudama Lietuvai, Inspekcija aktyviai įsitraukė į tarptautinius kelių transporto veiklos reglamentavimo ir jo įgyvendinimo procesus. Inspekcijos specialistai dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų ir darbo grupių bei tarptautinių organizacijų (Tarptautinės vairavimo mokyklų asociacijos IVV (International Association for Driver Education), Europos kelių transportą kontroliuojančias institucijas vienijančios organizacijos (ECR) (Euro Controle Route), Transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo įstaigų susivienijimo TAAM (Type approval authorities meeting), Nacionalinės rizikos valdymo grupės (National Risk Management Group), nagrinėjančios veiksnius, kurie sudaro sąlygas skaitmeninių tachografų sistemos saugumo ir (ar) funkcionalumo pažeidžiamumui) darbe.

Informacija atnaujinta 2017-07-20 09:53:53