Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 508
Dabar naršo: 22
Pažeidimo įforminimas

      Pirmą kartą administracinį nusižengimą, už kurį numatyta ne didesnė kaip 1500 Eur maksimali bauda, padariusiems asmenims, neginčijantiems nusižengimo padarymo fakto, surašomas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu. Skiriama pusei minimalios baudos lygi bauda, numatyta atitinkamame Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnyje. Baudą būtina sumokėti per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos.

   Administracinis nurodymas nesurašomas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

1) už administracinį nusižengimą nustatyta didesnė negu vieno tūkstančio penkių šimtų eurų maksimali bauda;

2) asmuo per metus padarė pakartotinį administracinį nusižengimą;

3) asmuo administracinį nusižengimą padarė būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir tai turėjo įtakos administracinio nusižengimo padarymui, vengė patikrinimo dėl neblaivumo ar apsvaigimo, vartojo alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo;

4) administracinis nusižengimas sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą; taip pat administraciniu nusižengimu padaryta turtinė žala, kuri nėra visiškai atlyginta;

5) už asmens padarytą veiką nustatytas privalomas turto konfiskavimas;

6) asmuo yra padaręs du ar daugiau su transporto eismo sauga susijusių administracinių nusižengimų, kurių duomenys gauti iš stacionarių ar mobiliųjų teisės pažeidimų fiksavimo sistemų;

7) asmuo padarė administracinį nusižengimą, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės arba kai ji iš asmens buvo atimta.

     Administracinis nurodymas yra neskundžiamas. Jei asmuo administracinį nurodymą įvykdo, t. y. sumoka paskirtą baudą, administracinio nusižengimo teisena baigiama. Asmeniui administracinio nurodymo neįvykdžius, administracinio nusižengimo byla nagrinėjama Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

     Administracinio nusižengimo protokolas surašomas nusižengimo padarymo vietoje. Protokolą pasirašo jį surašęs pareigūnas ir administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Antrasis administracinio nusižengimo protokolo egzempliorius įteikiamas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Surašant protokolą, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui paaiškinamos jo teisės ir pareigos bei įteikiamas kvietimas į bylos nagrinėjimą.

         Pareigūnas, uždraudęs transporto priemonei važiuoti toliau ir laikinai, kol bus pašalinti nustatyti pažeidimai, paėmęs transporto priemonės dokumentus, surašo dokumentų paėmimo pažymą. Pažymą pasirašo ją surašęs pareigūnas ir pažeidėjas. Antrasis dokumentų paėmimo pažymos egzempliorius įteikiamas pažeidėjui.

 

 Kokiais atvejais transporto priemonei uždraudžiama važiuoti toliau?

        Transporto priemonei uždraudžiama važiuoti toliau ir laikinai paimami transporto priemonės registracijos dokumentai, jeigu:

1. nepateikiamas galiojantis leidimas važiuoti keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, kai tikrinant nustatoma, kad transporto priemonė viršija didžiausiuosius leidžiamuosius:

1.1. bendrąją masę daugiau kaip 1 t;

1.2. ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 0,6 t;

1.3. ilgį daugiau kaip 1 m;

1.4. plotį daugiau kaip 9 cm;

1.5. aukštį daugiau kaip 10 cm;

2. nustatoma, kad transporto priemonė viršija leidime važiuoti keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone nurodytus:

2.1. matmenis daugiau kaip 5 cm;

2.2. ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 0,6 t;

2.3. bendrąją masę daugiau kaip 1 t;

3. mediena vežama:

3.1. netinkamai pakrauta, išdėstyta, nepritvirtinta ar pritvirtinta nepakankamu diržų skaičiumi;

3.2. pritvirtinta diržais, neatitinkančiais nustatytų reikalavimų, ar diržai yra įplyšę, su deformuotais tvirtinimo kabliais ar deformuotomis sagtimis;

3.3. pakrauta virš bortų, o transporto priemonėje nėra laikinai įdedamų statramsčių ar jie netinkamai įrengti ir (ar) neįrengtas vairuotojo kabinos apsauginis skydas;

3.4. transporto priemone (junginiu) su netinkamai įrengtais ar techniškai netvarkingais statramsčiais;

3.5. pakrauta aukščiau nei 1,6 m nuo statramsčių apačios ir neturi techninės ekspertizės išvados (ar nustatyta tvarka patvirtintos jos kopijos), leidžiančios krauti aukščiau, ar viršytas ekspertizės išvadoje nurodytas aukštis;

4. vežami pavojingieji kroviniai:

4.1. kuriuos vežti draudžiama;

4.2. teka ar byra;

4.3. uždraustu vežimo būdu arba netinkamo tipo transporto priemonėmis;

4.4. palaidai struktūriškai netinkamame (nepatvariame) konteineryje;

4.5. tinkamumo patvirtinimo sertifikato neturinčia transporto priemone;

4.6. transporto priemone, neatitinkančia nustatytų reikalavimų ir keliančia tiesioginį pavojų;

4.7. naudojant nepatvirtintą pakuotę;

4.8. pakuotėje, neatitinkančioje taikomų pakavimo instrukcijų;

4.9. nesilaikant specialiųjų mišraus pakavimo sąlygų;

4.10. nesilaikant krovinio tvirtinimo ir sukrovimo taisyklių;

4.11. nesilaikant mišraus pakuočių sukrovimo taisyklių;

4.12. nesilaikant leistino cisternų ar pakuočių užpildymo lygio;

4.13. nesilaikant nuostatų dėl vienu transporto vienetu vežamų krovinių kiekio ribojimo;

4.14. be jokios nuorodos į jų buvimą (pvz., be dokumentų, nepažymėtose, nepaženklintose pakuotėse, nepaženklinta transporto priemone);

4.15. transporto priemone, nepaženklinta oranžinėmis lentelėmis, dideliais pavojaus ženklais ir kitomis žymomis;

4.16. nepateikiant su vežama medžiaga susijusios informacijos (pvz., JT numeris, tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas, pakavimo grupė ir kt.), kuri leistų nustatyti I rizikos kategorijos pažeidimą;

4.17. vairuotojo, neturinčio galiojančio profesinio pasirengimo pažymėjimo (vairuotojo pasirengimo vežti pavojinguosius krovinius pagal ADR pažymėjimo);

5. transporto priemonė turi didelių techninės būklės trūkumų:

5.1. neveikia pagrindinis stabdys (vairuotojas juo negali sustabdyti transporto priemonės);

5.2. neveikia vairo mechanizmas (vairuotojas negali juo valdyti transporto priemonės);

5.3. netvarkingas transporto priemonės ir priekabos sukabinimo įtaisas;

5.4. lyjant, sningant arba esant rūkui vairuotojo pusėje neveikia stiklo valytuvas;

5.5. tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nedega joks artimųjų, rūko, tolimųjų šviesų priekinis kairysis žibintas, o sugedus bent vienam galiniam gabaritiniam žibintui, neveikia avarinė šviesos signalizacija arba transporto priemonės gale nėra pritvirtinto avarinio sustojimo ženklo;

5.6. dėl nustatytų kitų gedimų saugiai važiuoti toliau (nors ir būtų laikomasi reikiamo atsargumo) neįmanoma;

6. užsienio valstybėje įregistruotos transporto priemonės vairuotojas:

6.1. nepateikia Bendrijos licencijos kopijos arba kelionės leidimo, arba krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais žurnalo (jeigu pateiktas ETMK leidimas), arba pateiktas kelionės leidimas neatitinka važiavimo pobūdžio;

6.2. Europos Bendrijoje įregistruotos kelių transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, vairuotojas, ne Europos Sąjungos pilietis, važiuodamas tarptautiniu maršrutu, nepateikia vairuotojo liudijimo;

6.3. už administracinį nusižengimą atsisako sumokėti paskirtą baudą.

Administracinių nusižengimų kodekso taikymas

     Pareigūnas, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę surašyti administracinio nusižengimo protokolą su administraciniu nurodymu arba be jo pagal šiuos Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius:

150 straipsnis. Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas.

307 straipsnis. Transporto priemonių, ne keliais judančių mechanizmų ir įrengimų, kurių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis viršija nustatytus ribinius dydžius, eksploatavimas.

369 straipsnis. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų kapinių priežiūros ir žmogaus palaikų gabenimo transporto priemonėmis reikalavimų pažeidimas.

415 straipsnis. Transporto priemonių vairavimo tvarkos pažeidimas.

425 straipsnis. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairavimas neturint kvalifikacijos pažymėjimo arba vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimo.

426 straipsnis. Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos.

429 straipsnis. Leidimas važiuoti gedimų turinčia transporto priemone ar pažeidžiant kitas taisykles.

436 straipsnis. Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ar su tuo susijusios veiklos reikalavimų pažeidimas.

450 straipsnis. Krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais taisyklių pažeidimas.

451 straipsnis. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas.

452 straipsnis. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio arba kassavaitinio poilsio trukmės pažeidimas.

453 straipsnis. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko viršijimas.

454 straipsnis. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, kai tachografas neįrengtas, naudojant neveikiantį ar reikalavimų neatitinkantį tachografą, šio prietaiso rodmenų ir registracijos lapų arba vairuotojo kortelės netinkamas naudojimas ir klastojimas, kitų vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų pažeidimas.

455 straipsnis. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės, nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba vairavimo ir poilsio režimo nesilaikymas įmonėje.

456 straipsnis. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais be greičio ribojimo prietaiso, su neveikiančiu ar išjungtu greičio ribojimo prietaisu.

459 straipsnis. Eismo saugumo reikalavimų automobilių keliuose pažeidimas.

463 straipsnis. Transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais nesumokėjimas.

505 straipsnis. Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų sprendimų nevykdymas.

507 straipsnis. Valstybės politiko, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens garbės ir orumo pažeminimas.

   

Informacija atnaujinta 2017-03-22 15:57:56