Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 931
Dabar naršo: 100
Tarnybiniai nusižengimai

    

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 3B-120 valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba – už tai, kad tyčia nevykdė Kelių transporto veiklos reguliavimo skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 2B-221 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 2B-355 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 7.18 punkte nustatytos funkcijos: „siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą <...> konsultuoja ūkio subjektus“ pagal Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto  Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 2B-19 „Dėl Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 16 punktą, įpareigojantį, kad „paaiškinimai teikiami bendruoju Inspekcijos telefonu (8 5) 278 5601 arba pagal kompetenciją skyrių, nesančių departamentuose, telefonais <...>“, ir 17 punktą, įpareigojantį, kad „jei Inspekcijos bendruoju telefonu konsultuojantis darbuotojas negali suteikti informacijos, jis skambinantį asmenį sujungia su skyriaus, nesančio departamente, darbuotoju...>“. Šiais savo veiksmais valstybės tarnautojas neužtikrino Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos vienodo ir kokybiško konsultavimo principo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1K-235/4-892 „Dėl Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių, Kontrolinio klausimyno rengimo ir naudojimo ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų veikloje gairių, Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“, nuostatų dėl įpareigojančio konsultacijos pobūdžio, 2013 m. lapkričio 28 d. posėdžio  organizaciniais veiklos klausimais protokolo Nr. 24B-32 nutarimo, kad visi informaciją ir konsultacijas teikiantys asmenys įpareigoti įrašyti pokalbius, tuo pažeidė Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 2B-330 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso patvirtinimo“, 8.1.1 punktą, įpareigojantį laikytis „<...> įstatymų, kitų teisės aktų <...> reikalavimų“, 8.8.3 punktą, įpareigojantį „vykdyti savo pareigas atsakingai, rūpestingai, atidžiai ir profesionaliai, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas <...>“, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, įpareigojantį valstybės tarnautoją „laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų“, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą, įpareigojantį „tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas <...>“, ir tokiais savo veiksmais padarė tarnybinį nusižengimą.

 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 3BE-47 valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba – už tai, kad 2016 m. sausio 18, 19 ir 26 d. netinkamai atliko uždarosios akcinės bendrovės patikrinimą, nenustatė visų pažeidimų, t. y. nenustatė, kad uždarojoje akcinėje bendrovėje yra nesaugoma 9 proc. kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir tarptautiniais maršrutais, privalomų saugoti tachografo registracijos lapų ir duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir vairuotojo kortelių (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nenustatė pažeidimo dėl klaidingo vairuotojo veiklos patvirtinimo bei neįrašė šių pažeidimų į tikrinimo aktą, todėl uždarosios akcinės bendrovės vadovui nebuvo taikyta administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 142-9 str. 1 d. ir 172 str. 1 d., t. y. nepaskyrė uždarosios akcinės bendrovės vadovui 72 eurų baudos. Valstybės tarnautojas dėl savo aplaidumo neužtikrino tinkamo kontrolės funkcijų vykdymo, sudarė sąlygas uždarosios akcinės bendrovės vadovui už padarytus pažeidimus išvengti administracinės atsakomybės ir tuo pažeidė pareigybės aprašymo 6.1 papunktį ,,atlieka krovininio ir keleivinio transporto vežėjų valstybinę priežiūrą, tikrina, kaip jie vykdo Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių krovinių ir keleivių vežimą, reikalavimus, užtikrindamas nustatytų reikalavimų laikymąsi kelių transporte;“, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 2B-244, 8.9.3 papunktį, įpareigojantį ,,vykdyti savo pareigas atsakingai, rūpestingai, atidžiai ir profesionaliai, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku įvykdyti pavestas užduotis“, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, įpareigojantį valstybės tarnautoją laikytis „<...> įstatymų ir kitų teisės aktų“, 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą, įpareigojantį „tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas <...>“, ir tokiais savo veiksmais padarė tarnybinį nusižengimą.

 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. gegužės  23 d. įsakymu Nr. 3BE-59 valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba – už tai, kad 2016 m. sausio 11 d. pasienio kontrolės poste dėl aplaidumo netinkamai atliko transporto priemonės patikrinimą, sudarė sąlygas vairuotojui už padarytą pažeidimą išvengti administracinės atsakomybės bei nesilaikyti 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1161/2014, IB priedo VI skyriaus 4 poskyrio nuostatų reikalavimų, pasikeitus transporto priemonės valstybiniam numeriui, atlikti tachografo patikrą, t. y. – atlikęs transporto priemonės kontrolę nenustatė ir kontrolės akte bei administracinio teisės pažeidimo protokole neužfiksavo, kad transporto priemonės valstybinis numeris, įvestas skaitmeniniame tachografe, neatitinka esamo transporto priemonės valstybinio numerio, todėl vairuotojui nebuvo taikytos poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 142-8 straipsnio 1 dalį, transporto priemonė nenukreipta į tachografų dirbtuves atlikti patikros bei neužtikrinta tachografo saugumo sistema ir tuo pažeidė pareigybės aprašymo  7.1 papunkčio, nustatančio, kad „užtikrindamas nustatytų kelių transporto reikalavimų laikymąsi, kontroliuoja keliuose ir įmonėse, pasienio kontrolės punktuose kompetentingų institucijų išduotus krovinių ir keleivių vežimo dokumentus, kelių transporto priemonių ekipažų vairavimo ir poilsio režimą, transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą ir leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis valstybinės reikšmės keliais turėjimą, kelių transporto priemonių techninę būklę, pavojingųjų krovinių vežimą, krovinius ir / ar keleivius vežančių įmonių veiklą, vairavimo mokymo įstaigų veiklą, techninės apžiūros ir / ar techninės ekspertizės įmonių veiklą, tachografų dirbtuvių veiklą, teikia planinę metodinę pagalbą kontroliuojamoms įmonėms, dalyvauja kitų valstybės kontrolės institucijų vykdomuose patikrinimuose“, nuostatas, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 2B-244 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso patvirtinimo“, 8.9.3 papunktį, įpareigojantį ,,vykdyti savo pareigas atsakingai, rūpestingai, atidžiai ir profesionaliai, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku įvykdyti pavestas užduotis“, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, įpareigojantį valstybės tarnautoją laikytis <...> įstatymų ir kitų teisės aktų“, 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą, įpareigojantį „tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas <…>“ ir tuo padarė tarnybinį nusižengimą.

Informacija atnaujinta 2016-08-01 16:35:48

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/system/config.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/vktilt/domains/vkti.lt/public_html/remote.php on line 20