Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 1350
Dabar naršo: 4
Licencijavimas

    Licencijuotos įmonės

   Keleivių vežimo autobusais ir krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos, veiklą už atlygį gali vykdyti tik vežėjai, turintys nustatyta tvarka išduotą licenciją.

     Vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius ir krovinius. Įmonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta reglamento (EB) Nr. 1071/2009 2 straipsnyje.

     Inspekcija išduoda:

      – Bendrijos licencijas vežti keleivius, suteikiančias teisę vežti keleivius autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje;

     – Bendrijos licencijas vežti krovinius, suteikiančias teisę vežti krovinius tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos;

     – licencijas verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, suteikiančias teisę vežti keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje;

     – licencijas verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, suteikiančias teisę vežti krovinius Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos.

     Savivaldybių vykdomosios institucijos išduoda licencijas verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančias teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje. Dėl šių licencijų reikia kreiptis į atitinkamos savivaldybės vykdomąją instituciją.

     Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais nereikalinga:

     1) universaliųjų pašto paslaugų teikėjams, vežantiems pašto siuntas;

     2) vežant sugadintas ir avarijas patyrusias transporto priemones;

      3) vežant vaistus (vaistinius preparatus), prietaisus, įrenginius ir kitus gaminius, reikalingus pirmajai medicinos pagalbai teikti atliekant gelbėjimo darbus, ypač stichinių nelaimių atveju.

     Bendrijos licencija vežti krovinius nereikalinga reglamento (EB) Nr. 1072/2009 1 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais.

     Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją, visą laikotarpį, kol šią licenciją turi, privalo atitikti reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus:

     a) turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje;

     b) būti nepriekaištingos reputacijos;

     c) būti tinkamos finansinės būklės;

     d) turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją.

     Šie reikalavimai detalizuoti reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4–8 straipsniuose, jų taikymas reglamentuotas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnyje ir Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434  „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

     Atsižvelgdamas į Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 5 straipsnio reikalavimus, vežėjas privalo turėti nuosavybės teise arba valdyti kitais teisėtais pagrindais buveinę su vežėjo valdymo centru arba buveinę ir vežėjo valdymo centrą.

     Nepriekaištingos reputacijos reikalavimą, nustatytą reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies b punkte, privalo atitikti vežėjas, vežėjo vadovas ir transporto vadybininkas. Vežėjas, vežėjo vadovas ir transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, jeigu jiems paskirta administracinė nuobauda ir jie turi teistumą už administracinius pažeidimus, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, atitinkančius reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 1 dalyje ir IV priede nurodytus pažeidimus, kurių atitikties sąrašą tvirtina Inspekcija (Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 2B-154 „Dėl Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, sąrašo patvirtinimo“). Nepriekaištingą reputaciją turinčiais nelaikomi ir teistieji ar baustieji už analogiškas veikas pagal užsienio valstybių teisės aktus.

     Transporto vadybininku pagal reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį gali būti vežėjo juridinio asmens vadovas arba kitas jo darbuotojas, pats vežėjas fizinis asmuo arba pagal reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį eiti transporto vadybininko pareigas gali sutartimi vežėjo įgaliotas fizinis asmuo, turintis įgaliojimus faktiškai ir nepertraukiamai vadovauti vežėjo transporto veiklai, tai yra vadovauti kelių transporto priemonių eksploatavimui ir priežiūrai, tvirtinti transporto sutartis ir dokumentus, tvarkyti bendrąją apskaitą, paskirstyti užduotis vairuotojams ir krovinius transporto priemonėms, prižiūrėti eismo saugos procedūras. Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų transporto veiklai, vykdomai naudojant iš viso ne daugiau kaip 30 transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas. Vadovaujant vieno vežėjo transporto veiklai, transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas, skaičius neribojamas.

     Tinkamos finansinės būklės reikalavimą, nustatytą reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies c punkte, privalo atitikti vežėjas. Vadovaudamiesi reglamento (EB) Nr. 1071/2009 7 straipsnio 1 dalimi, kiekvienais metais vežėjai fiziniai asmenys ir ribotos bei neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys turi disponuoti nuosavu kapitalu, o viešojo sektoriaus subjektai – grynuoju turtu, kurių vertė ne mažesnė kaip 9 000 eurų, kai naudoja tik vieną kelių transporto priemonę, ir po 5 000 eurų už kiekvieną papildomai naudojamą kelių transporto priemonę. Jeigu vežėjas dar neturi naudojamų kelių transporto priemonių, jo finansinė būklė vertinama pagal tą pačią tvarką, kaip naudojant vieną kelių transporto priemonę.

     Profesinės kompetencijos reikalavimą, nustatytą reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies d punkte, privalo atitikti transporto vadybininkas. Profesinė kompetencija nustatoma vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1071/2009 21 straipsniu. Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarką nustato Susisiekimo ministerija (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 3-124 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos patvirtinimo“. Plačiau skaitykite skyriuje „Mokymas ir egzaminavimas – Egzaminavimas – Transporto vadybininkai“.

     Vežėjo, turinčio nurodytą licenciją, keleiviams ar kroviniams vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. Kelių transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise arba nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, ir neterminuotai arba laikinai, kai kelių transporto priemonės valdymo terminas apribotas kelių transporto priemonės valdymą patvirtinančiu dokumentu, įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turi turėti bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus.

     Licencijos išduodamos dešimčiai metų. Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.

     Įmonėms, turinčioms iki 2011 m. gruodžio 4 d. nustatyta tvarka išduotas kelių transporto veiklos licencijas, leidžiama verstis veikla iki licencijoje nurodytos datos, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. gruodžio 3 d., jeigu įmonė atitinka reikalavimus, nurodytus reglamento (EB) Nr.1071/2009 3 straipsnyje.

     Administracines paslaugas, susijusias su kelių transporto veiklos licencijavimu, teikia Inspekcijos Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus regionų departamentų paslaugų administravimo skyriai. Administracinių paslaugų teikimo tvarka nurodyta administracinių paslaugų teikimo aprašymuose.


     Kelių transporto veiklos licencijavimo administracinių paslaugų teikimo aprašymai

     Kelių transporto veiklos licencijavimo elektroninės paslaugos

 

Informacija atnaujinta 2016-07-15 09:05:37

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/system/config.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/vktilt/domains/vkti.lt/public_html/remote.php on line 20